I. Informacje ogólne

Komitet Rehabilitacji, kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

Prezydium

Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Jolanta KUJAWA

Zastępcy Przewodniczącej:

-      Prof. dr hab. Wiesław OSIŃSKI

-      Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA

     Członkowie:

-      Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA

-      Prof. dr hab. Anna SKRZEK

-      Prof. dr hab. Jacek LEWANDOWSKI

Skład osobowy Komitetu

zestawienie liczbowe:

-      liczba członków ogółem - 39 , w tym członkowie PAN -1;

-      zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy):

o   jednostkach PAN – 1

o   szkołach wyższych - 31

o   instytutach badawczych – 2

o   pozostałych – 5

-         komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

o    Komisja Aktywności Fizycznej, Sportu i Promocji Zdrowia

 • Przewodniczący: prof. Edward Mleczko
 • W skład komisji wchodzą tylko członkowie Komitetu (10 osób)

o    Komisja Kompleksowej Rehabilitacji

 • Przewodnicząca: dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • W skład komisji wchodzi 4 członków Komitetu i 5 osób spoza

o    Zespół Zadaniowy ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych

 • Przewodniczący: dr hab. Dariusz Białoszewski
 • W skład zespołu wchodzą tylko członkowie Komitetu (10 osób)

o    Zespół Zadaniowy ds. Kultury Fizycznej Służb Mundurowych

 • Przewodniczący: dr hab. Marek Sokołowski
 • W skład zespołu wchodzą tylko członkowie Komitetu (5 osób)

o    Zespół Zadaniowy ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Kręgosłupa

 • Przewodniczący: prof. Tomasz Kotwicki
 • W skład zespołu wchodzą tylko członkowie Komitetu (6 osób)

o    Zespół Zadaniowy ds. Kontaktów ze Środowiskiem Osób z Niepełnosprawnościami

 • Przewodniczący: prof. Bartosz Molik
 • W skład zespołu wchodzą tylko członkowie Komitetu (6 osób)

I.2. Zakres działania Komitetu.

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu i nauki medyczne

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne

W 2021r. odbyły się dwa zebrania plenarne:

II.1.1 – Zebranie plenarne nr 1/2022 - 27 maja 2022r.

Zebranie odbyło się na zaproszenie Organizatorów XI Międzynarodowych Dni Fizjoterapii w obiektach Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wzięło w nim udział 22 członków KRKFiIS PAN oraz zaproszony gość – dr Kuba Ptaszkowski..

Podczas zebrania:

- przedstawione zostało wspomnienie zmarłego członka KRKFiIS PAN dr hab. n. med. Piotra Majchera

- przedyskutowano zagadnienia związane z obchodami jubileusz 70-lecia Polskiej Akademii Nauk

- przedstawiony został wykład pt: "Rehabilitacja urologiczna a Evidence-Based Medicine" - dr n. o zdr. Kuba Ptaszkowski; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

- przegłosowano kandydaturę dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej-Długosz do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Kompleksowej Rehabilitacji KRKFiIS PAN

- przyjęte zostało stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie aktywności fizycznej i uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie pandemii COVID-19

- zostały przedstawione aktualności dotyczące działalności wydawniczej KRKFiIS PAN (aneksowanie umowy partnerskiej z PZWL/PWN, patronat KRKFiIS PAN nad wznowionym wydaniem podręcznika „Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie”)

- przekazano informacje na temat decyzji o dofinansowaniu konferencji organizowanych przez członków KRKFiIS PAN

II.1.2 - Zebranie plenarne nr 2/2022 – 12 grudnia 2022r.

Zebranie odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Wzięło w nim udział 29 członków KRKFiIS PAN.

Podczas zebrania:

- przedstawione zostały sprawozdania: z zebrania plenarnego Wydziału V, z zebrania wyborczego PAN (8.12.2022), z udziału członków Komitetu w Kongresie Zdrowie Polaków 2022, z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Kultura fizyczna w służbach mundurowych - wczoraj - dziś - jutro" oraz z działalności Zespołu Zadaniowego ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych

- dr hab. Zbigniew Wochyński prof. LAW zaprezentował wykład pt: „Diagnostyka predyspozycji i zdolności psychomotorycznych podchorążych pilotów w warunkach ekstremalnych ćwiczeń fizycznych"

- powołano zespół ds. przygotowania monografii z okazji 70-lecia PAN

- przyjęto stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie rehabilitacji uroginekologicznej

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu

Zebranie prezydium KRKFiIS PAN nr 1/2022 17.05. 2022r.

 

Podczas zebrania omówiona została współpraca KRKFiIS PAN ze spółką „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. oraz podjęto Uchwałę o aneksowaniu Umowy Patronackiej z 2010r. Ponadto odbyła się dyskusja nt. stanowiska Komitetu dotyczącego aktywności fizycznej Polaków, udział KRKFiIS PAN w Kongresie Zdrowie Polaków - 17-18 października 2022 roku oraz przygotowano planu zebrania plenarnego 27.05.2022r.

Zebranie prezydium KRKFiIS PAN nr 2/2022 09.11.2022r.

 

Podczas zebrania omówiona została propozycja stanowiska KRKFiIS PAN ws. stosowania rehabilitacji uroginekologicznej. Ponadto zarekomendowano osobę prof. Krzysztofa Klukowskiego jako lidera zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie rozdziału do monografii, a także przedstawiono udział członków KRKFiIS PAN w Kongresie Zdrowie Polaków i zarekomendowano przesłanie informacji na temat sesji Komitetu do rektorów i dziekanów uczelni medycznych w celu promocji KRKFiIS PAN w środowisku. Ustalono również datę kolejnego zebrania prezydium i zebrania plenarnego

Zebranie prezydium KRKFiIS PAN nr 3/2022 25.11.2022r.

Podczas zebrania, po uwzględnieniu drobnych poprawek, Prezydium Komitetu przyjęło stanowisko dotyczące rehabilitacji uroginekologicznej. Dyskutowano również na temat możliwości jego rozpowszechnienia. Ponadto skonstruowany został skład zespołu zajmującego się przygotowaniem monografii z okazji obchodów 70-lecia powstania Polskiej Akademii Nauk oraz ustalono zakres i termin prac związanych z przygotowaniem monografii. Ustalono także plan kolejnego zebrania plenarnego.

Zebranie prezydium KRKFiIS PAN nr 4/2022 12.12.2022r.

 

Zebranie prezydium poprzedziło zebranie plenarne Komitetu. Podczas zebrania omówiony został program zebrania plenarnego, przedstawiono wstępną listę ośrodków, do których przesyłane będą stanowiska przyjmowane przez Komitet. Ponadto podsumowano zakres działań KRKFiIS PAN z ostatniego roku.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (data, liczba i tematy wygłoszonych referatów)

Regularnie (1 x w miesiącu) odbywały się spotkania on-line prezydium Zespołu ds. Wydawnictw i okresowe, zdalne problemowo- zadaniowe spotkania z poszczególnymi członkami Zespołu. Przyjęty system pracy zaowocował:

- wprowadzeniem do planu wydawniczego PZWL: 1 tytułu na 2023r. i 3 tytułów na 2024r.

- opracowaniem założeń do nowego cyklu monografii „Kompleksowa rehabilitacja w leczeniu pacjentów z określoną chorobą lub dysfunkcją/” oraz wytypowaniem wstępnie tematyki 3 monografii na lata 2023-2024.

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu wraz z omówieniem wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Kongres Zdrowie Polaków-Warszawa; 17-18 października 2022r.

Panel zorganizowany przez KRKFiIS PAN podczas Kongresu dotyczył problematyki zaburzeń psychofizycznych u dzieci i młodzieży w aspekcie kompleksowej rehabilitacji oraz działalności sportowo-rekreacyjnej. W panelu przedstawione zostały 4 wystąpienia na temat:

- Komputerowej oceny spontanicznej ruchliwości noworodka (OSESEC) jako propozycji wczesnego rozpoznawania i dokumentowania problemów w rozwoju motorycznym

- Stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży polskiej – raport z badań

- Profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w aspekcie ukierunkowanej aktywności fizycznej

- Konsekwencji zespołów depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyki i terapii na drodze działalności sportowo-rekreacyjnej

W wystąpieniach poruszana była tematyka monitorowania stanu zdrowia i możliwości profilaktyki oraz terapii dzieci z różnymi problemami wieku rozwojowego. Zwrócono uwagę na alarmujący stan kondycji fizycznej i psychicznej młodych Polaków, a także na konieczność zadbania o promocję potrzeby uczestniczenia w regularnych formach aktywności fizycznej. Wskazana jest poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego w szkołach, między innymi, poprzez wprowadzanie systemowych oraz innowacyjnych programów, włączenie nauczycieli wychowania fizycznego do zajęć w-f w klasach I-III w szkołach podstawowych. Korzystne jest, wzorem innych krajów, wdrażanie pojęcia tzw. alfabetyzmu fizycznego, umożliwiającego podniesienie poziomu kondycji fizycznej społeczeństwa.

 

XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 24-25.02.2022 r.

XIV edycja międzynarodowej konferencji z udziałem reprezentantów ośrodków naukowych z Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. Prezentacje badań referowane przez uczestników konferencji odbyły się w 7 sesjach tematycznych, 2 sesjach studenckich oraz sesji doktoranckiej. Problematyka Konferencji obejmowała tematy dotyczące rehabilitacji w chorobach i po urazach narządu ruchu, rehabilitacji w chorobach i po urazach układu nerwowego, rehabilitacji w chorobach i po urazach u dzieci, rehabilitacji w chorobach cywilizacyjnych i rehabilitacji w czasie pandemii Covid-19.

 

XV Konferencja „Wiosna z Fizjoterapią”, Warszawa 8-9.04.2022 r.

 

„Wiosna z Fizjoterapią”, to ogólnokrajowa studencka konferencja naukowa odbywająca się pod

Patronatem Honorowym JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. Jest to jedyny w Polsce cykliczny projekt, w którego Radzie Naukowej zasiadają członkowie Zarządów Głównych Towarzystw Naukowych i Konsultanci Krajowi w dziedzinach: Fizjoterapii i Rehabilitacji Medycznej. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był konkursowi prac studenckich i wykładom ekspertów z dziedziny fizjoterapii.

Drugiego dnia odbywały się warsztaty umożliwiające studentom fizjoterapii poszerzenie ich wiedzy i umiejętności.

 

Konferencja „XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Fizjoterapii. Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych - od dzieciństwa do starości”, Olsztyn, 22-23.04.2022r.

Konferencja skierowana do fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji, studentów kierunku fizjoterapia, doktorantów. Od wielu lat to spotkanie naukowo-szkoleniowe jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń osób tworzących zespół rehabilitacyjny. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą w zakresie zapobiegania najczęstszym chorobom i dysfunkcjom występującym w różnych grupach wiekowych. Podejmowane były następujące tematy:

- Fizjoprofilaktyka, jako zadanie wynikające z obowiązującej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów, obejmujące rekomendowane sposoby działań fizjoprofilaktycznych, zasady przygotowywania i wdrażania programów polityki zdrowotnej, a także strategiach upowszechniania i komunikacji.

- Epidemiologia kliniczna, prewencja chorób serca i naczyń oraz rozpowszechnienie

i kontrola czynników ryzyka chorób układu krążenia.

- Rola aktywności fizycznej w profilaktyce oraz terapii nadwagi i otyłości.

- Fizjoprofilaktyka zaburzeń postawy ciała.

 

Konferencja „Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną jednym z zadań Olimpiad Specjalnych”, Rybnik, 05.05.2022r.

Konferencja towarzysząca XII Ogólnopolskim Letnim Igrzyskom Olimpiad Specjalnych w Rybniku. Celem Konferencji było utrzymanie stałej relacji naukowców zajmujących się tematyką zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem praktyków, nauczycieli, trenerów, opiekunów, terapeutów, medyków. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Olimpiady Specjalne Polska od ponad 20 lat kreują wspólną politykę wsparcia w zakresie udziału studentów i pracowników akademickich w różnych inicjatywach na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Założeniem organizatorów było dotarcie do szerokiego grona odbiorców wywodzących się z placówek prowadzących terapię i opiekę w zakresie oligofrenopedagogiki.

 

Konferencja: „Innowacje w terapii zajęciowej. Współpraca w zespole- sukces terapii”, Poznań 19-20. 05. 2022r.

Konferencja poświęcona zastosowaniu teorii i praktyki metod terapii zajęciowej w szeroko pojętym zespole terapeutycznym. Kluczem wyboru tematów konferencji była terapia zajęciowa w aspekcie interdyscyplinarnej terapii rehabilitacyjnej, jej kształtowanie, proces, świadomość i przyszłość. Tematy podejmowane podczas dwóch dni konferencji obejmowały szerokie możliwości terapii zajęciowej w usprawnianiu pacjentów z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną i/lub społeczną. Celem Konferencji było stworzenie forum dla prezentacji wyników naukowych oraz debaty na temat współpracy terapeuty zajęciowego w zespole terapeutycznym, jak również pokazanie rozwiązań i programów terapeutycznych w szeroko pojętej rehabilitacji.

 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", Warszawa 20- 21.05.2022r.

Podczas Konferencji podjęta została próba odpowiedzi na pytanie czym jest trening funkcjonalny we współczesnej fizjoterapii. W ostatnich latach stosowane są zamiennie terminy „trening funkcjonalny” i „trening medyczny”, które są różnie definiowane. Zamiarem organizatorów było stworzenie okazji do wymiany poglądów i dyskusji, a w konsekwencji wypracowanie wspólnej płaszczyzny zrozumienia tego istotnego w dzisiejszej fizjoterapii obszaru w oparciu o EBM.

Do aktywnego udziału zaproszono wszystkich zaangażowanych w różne formy aktywności od

terapii po krzewienie aktywności w populacjach osób zdrowych: fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, instruktorów, nauczycieli.

XI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii. „Od juniora do seniora- fizjoterapia łączy pokolenia”. Wrocław 26-28.05.2022r.

Celem Konferencji była debata i wymiana doświadczeń specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i społecznych na temat najnowszych dokonań w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, leczenia i profilaktyki osób w różnym wieku

począwszy od najmłodszych aż do wieku senioralnego. Nadrzędną ideą konferencji była prezentacja i rozpowszechnienie zarówno istniejących, jak i nowych metod praktycznego zastosowania wyników badań w codziennej praktyce, a także próba zwrócenia uwagi na istotne, aktualne problemy rehabilitacji i zdrowienia oraz szeroko rozumianej profilaktyki osób zdrowych i chorych we współczesnym świecie. Podczas tego naukowego wydarzenia poruszane były najbardziej aktualne wątki, będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany w kontekście współczesnego rozwoju cywilizacji i nauki połączonej z praktyką.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Warszawa, 27.05.2022r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznej już OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH "Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, było miejscem, w którym studenci m. in. fizjoterapii prezentowali wyniki swoich badań naukowych dotyczących dziedziny nauk o kulturze fizycznej, propagując praktykę opartą na dowodach naukowych, a także pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności poprzez dyskusje czy uczestnictwo w wystąpieniach. Wydarzenie propaguje integrację środowiska studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, pielęgniarstwa i innych obejmując takie tematy jak: wychowanie fizyczne, sport,    e-sport, rekreację, turystykę, rehabilitację, sport osób niepełnosprawnych, adaptowaną aktywność fizyczną, edukację zdrowotną, kosmetologię, pielęgniarstwo, terapię zajęciową, zarządzanie w sporcie, dietetykę w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

XII Konferencja Naukowa KULTURA FIZYCZNA W SŁUZBACH MUNDUROWYCH WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO Poznań, 27-28.10.2022r.

Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna w służbach mundurowych – wczoraj – dziś – jutro” była pretekstem do rozmów nt. sprawności fizycznej w środowisku służb mundurowych. Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Szeroka tematyka wystąpień prezentowanych podczas konferencji pokazała, że istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia systematycznych badań dotyczących sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz aktywności fizycznej w środowisku służb mundurowych. Szczególny wpływ na obecny poziom sprawności i aktywności fizycznej miała pandemia COVID-19.

Jak wykazali eksperci podczas konferencji, transformacja naszej armii, przebudowa strukturalno-organizacyjna oraz redyslokacja wojsk zgodnie z doktryną NATO wymagają, aby żołnierze zawodowi odznaczali się wysoką sprawnością fizyczną i gotowością do służby swojej ojczyźnie. Wyniki przeprowadzonych badań, które przedstawione zostały podczas sesji plenarnej, wskazują na konieczność wprowadzenia zajęć dydaktycznych zawierających treści dotyczące kształtowania zdrowego stylu życia i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

 

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, Warszawa; 5 listopada 2022r.

Jest to cykliczne spotkanie mające na celu sprawdzenie swojej wiedzy zarówno przez studentów fizjoterapii jaki pracujących zawodowo fizjoterapeutów. Olimpiada pozwala na integrację środowiska fizjoterapeutycznego oraz wpisuje się doskonale w ideę promocji kształcenia ustawicznego w zawodzie fizjoterapeuty. Ponadto uczestnicy mają tez okazję na wysłuchanie ciekawych wykładów i warsztatów zaproszonych gości oraz zapoznanie się z najnowszą ofertą sprzętu rehabilitacyjnego

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

Publikacja w: - NAUKA 4/2022: 177–181: Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie aktywności fizycznej i uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie pandemii COVID-19

 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Ekspertyzy[1]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 • Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie aktywności fizycznej i uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie pandemii COVID-19
 • Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk w sprawie stosowania wysokospecjalistycznej rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej kobiet i mężczyzn.

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

 

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

   

- elektronicznej

   

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

1)      ……

2)      ……

3)      ……

     

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1.Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Wyd. 2/ PZWL

2.Fizjoterapia w ortopedii. Wyd. 2/PZWL 

3.Rehabilitacja w leczeniu chorych kardiochirurgicznych. Wyd. 1/PZWL

4.Kompleksowa rehabilitacja pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Wyd. 1/ PZWL

Druk + Ebook

Druk + Ebook

Druk + Ebook

Ebook

600 egz.

800 egz.

600 egz..

Zakładana liczba pobrań: 600

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

 1. Podpisanie (październik 2022) z PWN/PZWL Aneksu do umowy patronackiej z dnia 28.09.2010, formalnie regulującego dalszą współpracę Komitetu z Wydawnictwem.
 2. Wprowadzenie do planu wydawniczego PZWL: 1 tytułu na 2023r. i 3 tytułów na 2024r.
 3. Opracowanie założeń do nowego cyklu monografii „Kompleksowa rehabilitacja w leczeniu pacjentów z określoną chorobą lub dysfunkcją/” oraz wytypowaniem wstępnie tematyki 3 monografii na lata 2023-2024.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.)

 

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

Komitet opracował stanowisko w sprawie stosowania wysokospecjalistycznej rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej kobiet i mężczyzn. Treść stanowiska została przesłana do jednostek rządowych, organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia; Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Ministerstwo Zdrowia; Narodowy Fundusz Zdrowia; Polskie Towarzystwo Rehabilitacji; Polskie Towarzystwo Fizjoterapii; Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

Łódź, dnia 23 stycznia 2023 r.

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

(Przewodniczący Komitetu)

dr hab. Joanna Kostka

(Imię i nazwisko, osoby sporządzającej informację)                                                       

 

[1] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.