Uprzejmie informuję, że dnia 12 czerwca 2015 roku o godzinie 16.40 w sali 2/7 budynku P-4 (Stadion Olimpijski) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Zebranie było jednym z wydarzeń organizacyjnych IX Międzynarodowych Dni Fizjoterapii.

Program zebrania Komitetu obejmował:

 1. Kryteria oceny osiągnięć naukowych
 2. Stan nauk o kulturze fizycznej i naukach medycznych w zakresie rehabilitacji w 2014 roku
  ( link do dokumentu: Stan nauk o kulturze fizycznej... )
 3. Informacje bieżące
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 23 października 2014 roku.

Prof. dr hab. Marek Woźniewski
Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

st1

st2

st3 

 

 

 

stan1a

stan2a 

 

 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2014 rok.

 

Regulamin przyznawania nagród naukowych Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 1. Postanowienia ogólne

ü      Nagrody naukowe Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk zwane dalej Nagrodami są corocznie przyznawanymi indywidualnymi i zespołowymi nagrodami za wyróżniające się osiągnięcia badawcze wyrażone publikacjami naukowymi w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w  zakresie rehabilitacji

ü      Przyznawane są dwie nagrody w roku: jedna w kategorii indywidualnej i jedna w zespołowej

ü   Nagrody przyznawane są za prace opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody

 1. Zgłaszanie wniosków o Nagrody

ü      Wnioski zgłaszają członkowie Komitetu, rektorzy szkół wyższych i rady naukowe jednostek uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych

ü      Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody w każdej kategorii

ü      Wnioski o Nagrody nie mogą dotyczyć członków Komitetu

ü      Wnioski o Nagrody należy składać do Komitetu do 30 czerwca roku w którym ma zostać przyznana Nagroda

 1. Dokumentacja wniosku

ü  Zgłoszenie wniosku winno zawierać krótkie uzasadnienie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz poprawności metodologicznej wraz z dziełem będącym przedmiotem wniosku

ü      W przypadku wniosku o nagrodę zespołową należy przedstawić procentowy udział poszczególnych autorów

 1. Tryb oceny wniosków

ü      Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa

ü      Komisję Konkursową w 5-osobowym składzie powołuje Komitet spośród swoich członków

ü      Komisja Konkursowa wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji

ü      Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym , ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz staranności i jakości metodologicznej

ü      Komisja do 31 sierpnia rekomenduje  w tajnym głosowaniu kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach

ü      Ostateczne przyznanie nagród odbywa się w tajnym głosowaniu Komitetu po przedstawieniu wniosków Komisji wraz z ich uzasadnieniem

ü      Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów za wnioskiem, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu

ü      Nagrody są przyznane autorom, którzy uzyskają największą liczbę głosów

ü      Komitet zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody

 1. Wysokość nagród

Ustala się następujące wysokości nagród:

ü      W kategorii indywidualnej – nagroda w wysokości 3 tys.   zł

ü      W kategorii zespołowej – nagroda w wysokości  5 tys. zł

 1. Wręczenie nagród

ü      Nagrody wręczane są przez przedstawiciela Wydziału VI Nauk Medycznych PAN na uroczystym posiedzeniu Komitetu  

 

Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Adres do korespondencji:
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
Akademia Wychowania Fizycznego-Wydział Fizjoterapii.

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

                                                                       Prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

Indywidualną nagrodę naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk w 2014 roku uzyskała Katarzyna Kisiel-Sajewicz za monografię pt.: Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji, opublikowaną w 2013 roku w wydawnictwie Studia i Monografie AWF we Wrocławiu

Zespołową nagrodę naukową Komitetu w 2014 roku uzyskał zespół Piotr Mika, Anita Konik, Rafał Januszek, Tomasz Petriczek, Anna Mika, Roman Nowobilski, Rafał Nizanowski, Andrzej Szczeklik za pracę pt.: Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication, opublikowaną w 2013 roku w czasopiśmie International Journal of Cardiology.

 

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

W dniu 23 października 2014 roku o godzinie 13.00 w sali Senatu (gmach główny) Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania obejmował:

1. Genetyka i sport – stan obecny i możliwa przyszłość

Prof. Cezary Żekanowski,

2. Wręczenie nagród naukowych Komitetu za 2013 rok

Prof. Marek Woźniewski

3. Prezentacja nagrodzonych prac:

Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji

Dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz

Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication

Dr hab. Piotr Mika

4. Prezentacja Centralnego Laboratorium Badawczego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Prof. Andrzej Wit

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 11 września 2014 roku.

24 października 2014 r.

1. Udział w jubileuszu 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zgodnie z programem uroczystości

 

Na posiedzeniu podjęto decyzję o przyjęciu przez Komitet patronatu naukowego nad:

1. IV Ogólnopolska Konferencja " Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży - struktura, funkcja, aktywność i uczestnictwo " 

          14 - 15 listopada 2014 roku - Wydawnictwo Lekarskie PZWL  ( http://konferencje.pzwl.pl/ )

2. IX Dni Fizjoterapii "Postępy rehabilitacji - od badań naukowych do praktyki klinicznej" 

         12 - 13 czerwca 2015 roku - Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu ( www.dnifizjoterapii.awf.wroc.pl )

3. VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji "Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji"

         12 - 13 luty 2015 rok - Wydział Medyczny-Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie - w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji"

         21 maja 2015 roku - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (www.twfia.awf.poznan.pl )

 5. Sympozjum Naukowe " Ku zdrowiu - od teorii do praktyki"

         19 - 21 marca 2015 roku - Medicina Sportiva ( http://www.medicinasportiva.pl/ )

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski 

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

 

FOTOREPORTAŻ

 

 

 

 

 

Indywidualną nagrodę naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk w 2014 roku uzyskała Katarzyna Kisiel-Sajewicz za monografię pt.: Korowe i mięśniowe sygnały bioelektryczne podczas aktywacji i deaktywacji mięśnia czworogłowego uda w zależności od gradientu narastania siły i relaksacji, opublikowaną w 2013 roku w wydawnictwie Studia i Monografie AWF we Wrocławiu

Zespołową nagrodę naukową Komitetu w 2014 roku uzyskał zespół Piotr Mika, Anita Konik, Rafał Januszek, Tomasz Petriczek, Anna Mika, Roman Nowobilski, Rafał Nizanowski, Andrzej Szczeklik za pracę pt.: Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication, opublikowaną w 2013 roku w czasopiśmie International Journal of Cardiology.

 

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

 

 

Uprzejmie informuję, że 11 września 2014 roku o godzinie 15.00 w sali Consulatus w Ratuszu Starego Miasta w Zamościu, ul Rynek Wielki 13 odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania obejmował:

1. Problemy szkolnictwa wyższego w Polsce w oparciu o doświadczenia Konsorcjum Akademickiego

Dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2. Fizjoterapia w WSZiA w Zamościu: wczoraj, dziś i jutro

Dr inż. Krzysztof Pancerz - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

3. Przyznanie nagród naukowych Komitetu za 2013 rok

Prof. Edward Mleczko – Przewodniczący Komisji Nagród Komitetu

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 29 maja 2014 roku.

6. Udział w uroczystości otwarcia Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2013 rok.

Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

Adres do korespondencji:
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
Akademia Wychowania Fizycznego-Wydział Fizjoterapii.

 Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

  Prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

 

Regulamin przyznawania nagród naukowych Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 1. Postanowienia ogólne

ü    Nagrody naukowe Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk zwane dalej Nagrodami są corocznie przyznawanymi indywidualnymi i zespołowymi nagrodami za wyróżniające się osiągnięcia badawcze wyrażone publikacjami naukowymi w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w  zakresie rehabilitacji

ü      Przyznawane są dwie nagrody w roku: jedna w kategorii indywidualnej i jedna w zespołowej

ü      Nagrody przyznawane są za prace opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagród

 1. Zgłaszanie wniosków o Nagrody

ü  Wnioski zgłaszają członkowie Komitetu, rektorzy szkół wyższych i rady naukowe jednostek uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych

ü      Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody w każdej kategorii

ü      Wnioski o Nagrody nie mogą dotyczyć członków Komitetu

ü    Wnioski o Nagrody należy składać do Komitetu do 30 czerwca roku w którym ma zostać przyznana Nagroda

 1. Dokumentacja wniosku

ü  Zgłoszenie wniosku winno zawierać krótkie uzasadnienie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz poprawności metodologicznej wraz z dziełem będącym przedmiotem wniosku

ü    W przypadku wniosku o nagrodę zespołową należy przedstawić procentowy udział poszczególnych autorów

 1. Tryb oceny wniosków

ü      Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa

ü      Komisję Konkursową w 5-osobowym składzie powołuje Komitet spośród swoich członków

ü      Komisja Konkursowa wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji

ü      Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym , ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz staranności i jakości metodologicznej

ü      Komisja do 31 sierpnia rekomenduje  w tajnym głosowaniu kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach

ü      Ostateczne przyznanie nagród odbywa się w tajnym głosowaniu Komitetu po przedstawieniu wniosków Komisji wraz z ich uzasadnieniem

ü      Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów za wnioskiem, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu

ü      Nagrody są przyznane autorom, którzy uzyskają największą liczbę głosów

ü      Komitet zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody

 1. Wysokość nagród

Ustala się następujące wysokości nagród:

ü      W kategorii indywidualnej – nagroda w wysokości 3 tys.   zł

ü      W kategorii zespołowej – nagroda w wysokości  5 tys. zł

 1. Wręczenie nagród

ü      Nagrody wręczane są przez przedstawiciela Wydziału VI Nauk Medycznych PAN na uroczystym posiedzeniu Komitetu  

 

 

Uprzejmie informuję, że 29 maja 2014 roku w sali A Nowej Hali EXPO przy ul. Politechniki 4 w Łodzi odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania obejmował:

 1. Nowe rozwiązania techniczne wspomagające neurorehabilitację

Prof. Józef Opara

 1. Stan nauk o kulturze fizycznej i naukach medycznych w zakresie rehabilitacji w 2013 roku

Prof. Marek Woźniewski

 1. I Międzynarodowy Kongres Nauk o Ruchu Człowieka
 2. Sprawy różne i wolne wnioski
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 27 lutego 2014 roku.
 4. Udział w otwarciu i obradach I  Polskiego Kongresu NeuroRehabilitacji Nowe rozwiązania w neurorehabilitacji”.

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

I Polski Kongres NeuroRehabilitacji

I Polish Congress of NeuroRehabilitation

                                            Komunikat nr 1 

W dniach 29-31. maja 2014 w Łodzi odbędzie się

I. Polski Kongres NeuroRehabilitacji

NOWE ROZWIĄZANIA W  NEUROREHABILITACJI

NEW DEVELOPMENTS IN NEUROREHABILITATION

Szczegóły na stronie internetowej; http://neurorehabilitacja2014.pl/

PTRN: www.ptrehn.pl

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2013 rok.

Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

Adres do korespondencji:
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
Akademia Wychowania Fizycznego-Wydział Fizjoterapii.

 Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

 Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Dnia 27 lutego 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, 

Program zebrania obejmował:

 1. Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rudnickim
 2. Geneza i historia powstania Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II.

Prof. Andrzej Kwolek

 1. Działalność i plany rozwoju Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II

Dr Grzegorz Przysada

 1. Ocena skuteczności treningu na bieżni ruchomej z biologicznym sprzężeniem zwrotnym u pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu.

Dr Agnieszka Depa

 1. I Międzynarodowy Kongres Nauk o Ruchu Człowieka
 2. Sprawy różne i wolne wnioski
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 25 listopada 2013 roku.
 4. Zwiedzanie Ośrodka
 5. Udział w otwarciu i obradach VI Międzynarodowych Dni Rehabilitacji

      

    Prof. dr hab. Marek Woźniewski

    Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 

Uprzejmie informuję, że 25 listopada 2013 roku w sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A  odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania obejmował:

 1. Prezentację Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

JM Rektor AWF w Katowicach - Prof. dr hab. Adam Zając

 1. Wpływ aktywności fizycznej na funkcje bariery krew-mózg

Prorektor ds. Nauki AWF w Katowicach - Prof. dr hab. Andrzej Małecki

 1. Akredytacja laboratoriów badawczych

Dr Bogdan Pietraszewski AWF we Wrocławiu

 1. Sprawy różne i wolne wnioski
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 7 czerwca 2013 roku.
 3. Zwiedzanie laboratoriów naukowych

     Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komitetu

Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

 

 

alt 

alt 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

06.06.2013 - CZWARTEK

16.00-19.00 - rejestracja uczestników, Sekretariat konferencji, bud. P4

 

07.06.2013 - PIĄTEK

8.00-9.00 - rejestracja uczestników, Sekretariat konferencji, bud. P4

 

07.06.2013 - PIĄTEK

 

9.30-12.00 Sesja Inauguracyjna,

Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw,

dr hab. Bożena Ostrowska, prof. nadzw.,

dr Dagmara Chamela-Bilińska

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości, przemówienia

 

WYKŁADY INAUGURACYJNE

Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz – Metropolita Senior

 

Stanisław Rybarczyk – Przewodniczący Fundacji i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku (Czterech Wyznań)

„Wrocławska Dzielnica Czterech Wyznań – krótka historia niezwykłych spotkań”

 

KONCERT GITAROWY

 

prof. dr hab. Marek Woźniewski – Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

„O jedności zdrowia, sprawności, urody i ….. nauki”

 

12.30-14.30 - obiad „Bazylia”, ul. Kuźnicza 42

14.00-15.00 - przejazd na Stadion Olimpijski, al. I. J. Paderewskiego 35

 

 

 alt

  

15.00-16.50 Sala 2/8, bud. P4

Sesja I – Plenarna

„Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?”

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski,

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Józef Opara

 

15.00-15.20      Kulturowa kariera ciała

Bednarek B.

 

15.20-15.30      Participation as enabling principle for interdisciplinary collaboration

Van de Velde D.

 

15.30-15.40       Rola oceny stanu funkcjonalnego kończyny górnej w przewidywaniu zdrowienia po udarze mózgu

Opara J., Błaszczyszyn M., Szczygieł J., Nawrat A.

 

15.40-15.50      Motoryka precyzyjna rąk w procesie starzenia jako ważny element programowania terapii zajęciowej

Sebastjan A., Skrzek A.

 

15.50-16.00      Aktywność fizyczna pacjentów z hemodializą w szpitalu Värnamo

Lupińska C.

 

16.10-16.20      Ocena wpływu terapii zajęciowej na stan funkcjonalny i jakość życia chorych z guzami mózgu

Hojan K.

 

16.20-16.30      Komresjoterapia aktywna w obrzęku żylno-chłonnym – efekt kosmetyczny czy terapeutyczny?

Rajfur K., Ozon M., Rajfur J., Pasternok M., Halska U., Halski T., Taradaj J.

 

16.30-16.40      Znaczenie fizjoterapii w integracji nauk dotyczących cielesności (kosmetologii, terapii zajęciowej) w perspektywie humanistycznej

Michaluk T.

 

16.40-16.50      Dyskusja

 

16.50-17.15 przerwa kawowa

 

17.15-18.35 Sala 2/8, bud. P4

Sesja II - „Co nowego w krioterapii?”

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek,
dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw., prof. Aleksander Baranow

 

17.15-17.25      wykład sponsorski Creator Sp. z o. o.

 

17.25-17.45      Podstawy fizyczne skuteczności metody krioterapii

Baranow A.

 

17.45-17.55      Ocena wpływu terapeutycznego krioterapii ogólnoustrojowej na zaburzenia depresyjne chorych z zespołem bólowym kręgosłupa – badanie pilotażowe

Kikowski Ł., Kabała T., Giemza Cz.

 

17.55-18.05      Termowizyjna ocena zmian temperatury powierzchniowej ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej u piłkarzy nożnych

Dębiec-Bąk A., Pawik Ł., Jedynak D., Skrzek A.

 

18.05-18.15      Zastosowanie krioterapii miejscowej w rehabilitacji pacjentów ze skazami osoczowymi

Jaszczur I., Kuliszkiewicz-Janus M., Wrzosek Z.

 

18.15-18.25      Ocena skuteczności przeciwbólowej terapii skojarzonej i krioterapii miejscowej w zespole łokcia tenisisty

Kawa M., Kruczyński J., Orlikowska A.

 

18.25-18.35      Dyskusja

 

15.30 - 17.30 Sala 2/12 bud. P4

Warsztaty cz. I

1. Eksfoliacja naskórka – terapia niedoskonałości skóry twarzy

2. Pedicure – SPA – najnowsze trendy kolorystyczne na lato 2013

 

 

17.15-18.15 hol, bud. P4

Sesja VIII Plakatowa cz. I

Przewodniczący: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw.,

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.

ocena plakatów nr 1-9

 

 

17.30-18.30 Sala 2/12 bud. P4

PAESE – doskonały makijaż na wieczorową porę

 

 20.00 Gala Dinner „Villa Caprice”

 

 

08.06.2013 - SOBOTA

 

9.00-10.30 Sala 2/8, bud. P4

Sesja III – "Fizjoterapia - jako integralna składowa procesu leczenia” cz. I

 

Przewodniczący: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw., prof. Beth Fisher,
prof. dr hab.
Andrzej Kwolek, dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

 

9.00-9.20          Use of movement analysis in clinical decision making

Fisher B. University of Southern California,

 

9.20-9.30          Wpływ treningu mięśni wdechowych na ich siłę oraz wielkość parametrów wentylacyjnych u pacjentów z choroba Parkinsona

Rożek-Piechura K., Chamela-Bilińska D., Pajor B., Majewska-Pulsakowska M, Kurzaj M., Mraz M.

 

9.30-9.40          Wpływ zastosowania ortez kończyn dolnych na stabilność posturalną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nowacka U., Skrzek A.

 

9.40-9.50          Lokalizacja płaszczyzn przylegania w pozycji leżenia przodem u niemowląt w wieku od urodzenia do 6 miesiąca życia w badaniu podoskopowym

Wójtowicz D., Pyzio-Kowalik M., Skrzek A.

 

9.50-10.00        Stopień akceptacji własnej choroby u pacjentów geriatrycznych objętych systematyczną fizjoterapią

Kowalska J., Mazurek J., Kobylańska M., Rymaszewska J., Szczepańska-Gieracha J.

 

10.00-10.10        Utrudnienia w rehabilitacji funkcji chodu osób po udarach mózgu z powodu depresji

Kijowski St.

 

10.10-10.20      Wpływ 6-tygodniowego programu fizjoterapii na ryzyko upadków kobiet z cukrzycą typu II

Starzyk A., Ostrowska B.

 

10.20-10.30      Dyskusja

 

                                                          10.30-11.00 Przerwa kawowa

 

11.00-12.20 Sala 2/4, bud. P4

Sesja III – "Fizjoterapia - jako integralna składowa procesu leczenia” cz. II

 

Przewodniczący: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw., prof. Beth Fisher,
prof. dr hab. Andrzej Kwolek, dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

 

11.00-11.10      Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i zwalczaniu bólów kręgosłupa u kobiet w okresie ciąży i porodu

Curyło M., Kozłowska J., Gibała B.

 

11.10-11.20      Wpływ 21-dniowej kardiologicznej rehabilitacji szpitalnej na zmiany składu ciała starszych pacjentów po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych

Socha M., Wronecki K., Sobiech K.A.

 

11.20-11.40      Wpływ rehabilitacji techniką Nordic Walking na dystans chromania przestankowego oraz wybrane parametry biochemiczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością tętniczą kończyn dolnych (PNT)

Bulińska K., Kropielnicka K., Wojcieszczyk-Latos J., Pilch U., Dąbrowska G., Jasiński R., Woźniewski M., Szuba A.

 

11.40-11.50      Bezpośrednie i odległe efekty treningu marszowego u chorych z chromaniem przestankowym

Rosłoniec E., Konik A., Mika P.

 

11.50-12.00      Wpływ wybranych form aktywności ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na czynność mięśni tułowia

Hanuszkiewicz J., Malicka I., Woźniewski M.

 

12.00-12.10      Wpływ wybranych form aktywności ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej

Hanuszkiewicz J., Malicka I., Barczyk-Pawelec K., Woźniewski M.

 

12.10-12.20      Dyskusja

  

11.00-12.20 Sala 2/8, bud. P4

Sesja IV - "Terapia zajęciowa- biopsychospołeczne ogniwo rehabilitacji" cz. I

 

Przewodniczący: dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw., Hanneke van Bruggen,
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, dr hab. Felicja Fink-Lwow, prof. nadzw.,
dr Dagmara Chamela-Bilińska

 

11.00-11.20      The unique contribution of occupational therapy in rehabilitation

Hanneke van Bruggen, Dalhousie University, Canada

 

11.20-11.30      Kształcenie studentów fizjoterapii i terapii zajęciowej do stosowania nowoczesnego systemu rehabilitacji

Kuśnierz M., Bugaj R.

 

11.30-11.40      Terapia zajęciowa wieku rozwojowego

Zawadzka D., Wójtowicz D.

 

11.40-11.50      Znaczenie analizy czynności w procesie terapii zajęciowej

Chrabota U., Misiorek A.

 

11.50-12.00      Rola terapii zajęciowej w kompleksowej rehabilitacji osób z choroba Parkinsona

Chamela-Bilińska D., Bugaj R., Wójtowicz D.

 

12.00-12.10      Metoda Feldenkraisa – etyczny wymiar troski o siebie

Salamon-Krakowska K.

 

12.10-12.20      Dyskusja

 

12.20-12.40 Przerwa kawowa

  

12.40-13.50 Sala 2/4, bud. P4

Sesja IV - "Terapia zajęciowa- biopsychospołeczne ogniwo rehabilitacji" cz. II

 

Przewodniczący: dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw., Hanneke van Bruggen,
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, dr hab. Felicja Fink-Lwow, prof. nadzw.,
dr Dagmara Chamela-Bilińska

 

12.40- 12.50     TAPAS: Therapy for All Patients in All situations

Ptak A., Luc Vercruysse, Belgia

 

12.50-13.00      Praktyka skupiona na kliencie w terapii zajęciowej – pilotaż

Bugaj R., Kuśnierz M.

 

13.00-13.10      Zastosowanie Canadian Occupational Performance Measure (COPM) w pracy terapeuty zajęciowego i fizjoterapeuty

Żychowicz P., Kądziołka M., Misiorek A., Bugaj R., Kuśnierz M.

 

13.10-13.20      Proces terapii zajęciowej według Modelu kanadyjskiego CMOP-E – analiza przypadku osoby ze stwardnieniem rozsianym

Kądziołka M., Misiorek A., Żychowicz P.

 

13.20-13.30      Uczestnictwo dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnością w zajęciach pozalekcyjnych w aspekcie terapii zajęciowej

Kulis A., Chrabota U., Żychowicz P.

 

13.30-13.40      Znaczenie obrazu ciała dla skuteczności terapii poprzez muzykę i ruch u osób dorosłych

Ruda K., Krzewska I., Rymaszewska J., Koczanowicz L.

 

13.40-13.50      Dyskusja

  

12.40-14.00 Sala 2/8, bud. P4

Sesja V - "Kosmetologia - zewnętrzne piękno, czy pozytywny stan ducha?"

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Milnerowicz, prof. dr hab. Halina Podbielska,
dr Ryszard Jasiński, doc., dr Danuta Nowicka

 

12.40-13.00      Kosmetologia wczoraj, dziś i jutro

Nowicka D.

 

13.00-13.10      Piękne ciało?

Dobrowolski R.

 

13.10-13.20      Frakcyjna odnowa skóry, lifting, konturing, fala radiowa 3D

Rzewuska I., Ciszek A.

 

13.20-13.30      Wpływ wybranych hydrokwasów na funkcję bariery ochronnej naskórka

Nowicka D., Ciszek A., Migasiewicz A.

 

13.30-13.40      Skuteczność masażu z zastosowaniem bański chińskiej w zmniejszaniu objawów cellulitu u kobiet

Orlikowska A., Kawa M., Hillar M.

 

13.40-13.50      Formalne aspekty stosowania produktów przeznaczonych do kontaktu z ciałem ludzkim

Załęcki P., Rodzeń J.

 

13.50-14.00      Dyskusja

 

13.50-15.00 Przerwa obiadowa

  

15.00-17.00 Sala 2/8, bud. P4

Sesja VI Studencka

 

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw., prof. dr hab. Eugeniusz Bolach, dr Grażyna Dąbrowska, doc., prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski

 

15.00-15.10      Ocena próby Hinesa testem saturacyjnym i obrazem termowizyjnym

Kamiński Ł., Denkowska A., Jankowska I., Gruszka K., Chwałczyńska A.

 

15.10-15.20      Próba oziębieniowa Hinesa a ekstremalna zimowa aktywność fizyczna – reakcja organizmu człowieka – badania wstępne

Jankowska I., Kamiński Ł., Denkowska A., Gruszka K., Chwałczyńska A.

 

15.20-15.30      Analiza dystrybucji nacisków na podeszwowej stronie stóp pod wpływem zastosowania zewnętrznego bodźca

Klich S., Zostawa P., Uścinowicz N., Konieczny G.

 

15.30-15.40      Prozdrowotny styl życia młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Część I: Aktywność fizyczna pozaszkolna a wskaźnik BMI na przykładzie młodzieży z gimnazjum

Osińska E., Kozak K., Jędrzejewski G., Chwałczyńska A.

 

15.40-15.45      Prozdrowotny styl życia młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Część II: Warunki socjalno-bytowe a aktywność fizyczna na przykładzie młodzieży uczęszczającej do gimnazjum w Chocianowie

Kozak K., Osińska E., Jędrzejewski G., Chwałczyńska A.

 

15.45- 15.50     Prozdrowotny styl życia młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Część III: Zależność wydolności fizycznej i wskaźnika BMI na przykładzie uczniów gimnazjum w Chocianowie

Jędrzejewski G., Osińska E., Kozak K., Chwałczyńska A.

 

15.50-16.00      Prozdrowotny styl życia młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Aktywność fizyczna a wydolność młodzieży w wieku gimnazjalnym na przykładzie uczniów gimnazjum w Chocianowie

Nowacki W., Jędrzejewski G., Chwałczyńska A.

 

16.00-16.10      Fizjoterapia znaczącym czynnikiem w poprawie jakości życia pacjentów z osteoporozą, którzy ponoszą konsekwencje postępu cywilizacji

Szymura K.

 

16.10-16.20      Efektywna współpraca w zespole rehabilitacyjnym na przykładzie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym

Chudobina A., Chomiak S.

 

16.20-16.30      Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na jakość życia osób z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto

Łukojko A.

 

16.30-16.40      Fizjoterapeuta z kosmetologiem – razem w walce z otyłością

Krzywonos A., Potempa B.

 

16.40-16.50      Masaż bańkami chińskimi skuteczny w walce z cellulitem

Zaguła M., Deja P.

 

16.50-17.00      Obecność zabiegów wodnych w ofercie ośrodków Spa& Wellnes na terenie Polski

Nowakowska A.

 

 

15.00-16.50 Sala 2/4, bud. P4

Sesja VII - Varia

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski,

dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Andrzej Milewicz,

dr hab. Felicja Fink-Lwow, prof. nadzw.

 

15.00-15.10      Rola fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii w opóźnianiu zmian inwolucyjnych u osób starszych

Rusin M.

 

15.10-15.20      Wpływ fizjoterapii, terapii zajęciowej, kosmetologii na poprawę stanu psychofizycznego w ocenie studentów UTW

Rusin M., Sikora S.

 

15.20-15.30      Czy człowiek w wieku późnej dorosłości potrzebuje (na)uczyć się relaksu? – szukanie odpowiedzi na przykładzie zajęć realizowanych w Uniwersytecie Trzeciego wieku w AWF we Wrocławiu

Bulińska K., Koszczyc M.

 

15.30-15.40      Znaczenie Nordic Walking w profilaktyce upadków osób starszych

Staszczak-Gawełda I., Krupnik Sz., Puzio G., Braś K.

 

15.40-15.50      Ekstremalna aktywność fizyczna a reakcja organizmu w obrazie termowizyjnym na przykładzie Wrocławskich Morsów

Chwałczyńska A., Gruszka K., Denkowska A., Jankowska I., Kamiński Ł.

 

15.50-16.00      Zastosowanie prądu Kots’a w elektrostymulacji nerwu pośrodkowego

Demidaś A., Ratajczak B., Hawrylak A., Mazur M.

 

16.00-16.10      Koszty wczesnej rehabilitacji chorych oparzonych, leczonych w CLO z uwzględnieniem urazu stawu kolanowego

Mikuś-Nowak M., Sieroń A., Kawecki M., Gajerski T., Białożyt J., Wróżyna A.

 

16.10-16.20      Korekcja blizn przyrosłych i zanikowych przy wykorzystaniu metody mikrodermabrazji z użyciem roztworu soli fizjologicznej i lasera frakcyjnego o długości fali 1440 nm

Rogóż M.

 

16.20-16.30      Ocena wpływu zabiegów kosmetycznych na samopoczucie pensjonariuszek Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Stroniu Śląskim

Wróblewska I., Chilicka-Jasnowska K.

 

16.30-16.40      Fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa – pomiędzy integracją i wykluczeniem

Pezdek K.

 

16.40-16.50      Dyskusja

  

9.00 - 12.30 Sala 2/12 bud. P4

 

Warsztaty cz. II

9.00 10.30 PAESE – Polska Marka Światowego Formatu

 

Warsztaty cz. III

11.00- 12.30 Bionantech: Holistyczna pielęgnacja Talion

 

 

10.30-11.00 hol, bud. P4

Sesja VIII Plakatowa cz. II

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski

ocena plakatów nr 10-19

 

 

12.20-13.00 hol, bud. P4

Sesja VIII Plakatowa cz. III

 

Przewodniczący: dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.,

dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw., dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

ocena plakatów nr 20-28

 

Sesja VIII Plakatowa

 

 1. Trening Nordic Walking u pacjentów z chromaniem przestankowym – przegląd systematyczny

Rosłaniec E., Mika P., Konik A.

 

 1. Determinanty poprawy dystansu marszu po treningu na bieżni u chorych z chromanie przestankowym

Konik A., Rosłaniec E., Mika P.

 

 1. Ocena ryzyka upadku u starszych kobieta aktywnych fizycznie w oparciu o profil fizjologiczny

Ołdak K., Nowakowska A., Ostrowska B.

 

 1. Termowizyjna ocena leczenia toksyna botulinową spastyczności u pacjentki po udarze mózgu – opis przypadku

Nowak I., Mraz M.

 

 1. Stabilność posturalna osób ze stwardnieniem rozsianym oraz z układowymi zawrotami głowy

Mraz M., Sikorowska M., Chudobina A., Nowak I., Topolska K., Mraz M.

 

 1. Kontrola równowagi w pobliżu granic stabilności

Bieć D., Kuczyński M.

 

 1. BOSU – nowy przyrząd do ćwiczenia równowagi

Piechaczek B., Szczepkowska K., Kuczyński M.

 

 1. Analiza zmian w protetyce dystalnych części kończyn u osób dorosłych

Nowicka Z., Więckowska K.

 

 1. Analiza zmian w ortotyce dystalnych części kończyn u osób dorosłych

Więckowska K., Nowicka Z.

 

 1. Ocena aktywności mięśni kończyn dolnych z zastosowaniem EMG w neuropatii obwodowej Charcot-Marie Tooth. Studium przypadku

Kuciel N., Wrzosek Z.

 

 1. Skuteczność aplikacji metody Kinesiotapingu w zmniejszaniu dolegliwości bólowych miednicy u kobiet w ciąży. Badanie wstępne

Ptak A., Markowska D., Karmowski A., Wrzosek Z.

 

 1. Wpływ przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów na próg czucia i próg bólu

Ratajczak B., Demidaś A., Boerner E., Hawrylak A., Ściepura B.

 

 1. Ocena aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy w zależności od ułożenia elektrody  i  głębokości pomiaru – doniesienie wstępne

Halski T., Taradaj J., Rajfur K., Ptaszkowski K., Słupska L., Dymarek R., Chmielewska D., Kwaśna K.

 14.   Porównanie efektywności poizometrycznej relaksacji mięśni w zależności od długości fazy skurczu izometrycznego na aktywność bioelektryczna oraz elastyczność mięśnia prostego uda – randomizowane doniesienie wstępne

Słupska L., Ptaszkowski K., Dymarek R., Paprocka-Bobrowicz M., Halski T., Taradaj J.

 

 1. Porównanie dynamiki zmian temperatury powierzchniowej w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych po kąpieli całkowitej i masażu podwodnym stałym

Kochański M., Kochański J.W., Prokopczyk E.

 

16.   Kompleksowa terapia usprawniająca pacjentki po zatruciu tlenkiem węgla – prezentacja

      przypadku

Hojan K., Norman H., Tymińska A., Kubiak P., Rymaniak H., Paluszkiewicz A.

 

 1. Modyfikacja ust kobiecych a ocena atrakcyjności twarzy

Lewandowski Z., Danel D.

 

18.  Wpływ zabiegów ultradźwiękowych na redukcję tkanki tłuszczowej u młodych kobiet z nadwagą

Lewandowski Z., Smektała A., Pisula-Lewandowska A.

 

19.     Zastosowanie roślin z rodziny sosnowatych w kosmetologii

Migasiewicz A.

 

20.    Przegląd światowych projektów humanitarnych dla fizjoterapeutów

Wysoczańska E., Skrzek A.

 

21.    Przyszłe role zawodowe w opiniach studentów I roku fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Wojtaś E.

 

22.   The „Ecological Hygiene of Physical Culture” course

Puranok M.

 

23.  Rehabilitacja środowiskowa w psychiatrii w Polsce

Kuśnierz M., Bugaj R.

 

24.  Promocja zdrowia w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób starszych

Lwow F., Korzeniowska M., Dadacz J.

 

25.  Jakość życia kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia mierzona Kwestionariuszem Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga (GHQ 12)

Jakubiec D., Jagielska K., Kubicka K., Sobiech K.A.

 

26.   Ścieżka florystyczna jako ważny element w terapii zajęciowej, kosmetologii, fizjoterapii

Górska-Kłęk L., Adamczyk K., Sobiech K.A.

 

 27.   Popularyzacja „zielonej opieki” – współpraca studentów architektury krajobrazu i fizjoterapii

Adamczyk K., Górska-Kłęk L., Sobiech K.A.

 

 1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci 6-letnich uczestniczących w terapii psychomotorycznej

Gnitecka J., Konieczna-Gorysz A.

Ramowy plan konferencji

 

Rejestracja uczestników:

06.06.2013 – czwartek 16.00-19.00

07.06.2013 – piątek 8.00-9.00

 

07.06.2013 - PIĄTEK

9.30-12.00 Sesja Inauguracyjna

Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

 

WYKŁADY INAUGURACYJNE

Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz – Metropolita Senior

Stanisław Rybarczyk – Przewodniczący Fundacji i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku (Czterech Wyznań)

 

KONCERT GITAROWY

 

prof. dr hab. Marek Woźniewski - Przewodniczący Komitetu Kultury Fizycznej, Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN

 

12.30-13.30 - obiad „Bazylia”, ul. Kuźnicza 42,

13.30   - przejazd na Stadion Olimpijski, al. I. J. Paderewskiego 35

14.00-15.00 Zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, bud. P4

 

Sala 2/8, bud. P4

Sala 2/12, bud. P4

Hol, bud. P4

15.00-16.50

Sesja I - Plenarna

Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?

 

15.30 - 17.30

Warsztaty cz. I – kosmetologia

 

16.50 – 17.15

przerwa kawowa

 

17.15-18.15

Sesja VIII – Plakatowa cz. I

ocena plakatów 1-9

17.15-18.35

Sesja II

Co nowego w krioterapii?

17.30-18.30

PAESE - doskonały makijaż na WIECZOROWĄ GALĘ

 

20.00

Gala Dinner, „Villa Caprice”

08.06.2013 - SOBOTA

Sala 2/8, bud. P4

Sala 2/4, bud. P4

Sala 2/12, bud. P4

Hol, bud. P4

9.00 - 10.30

Sesja III cz. I

Fizjoterapia - jako integralna składowa procesu leczenia  

 

9.00 - 10.30

Warsztaty cz. II - kosmetologia

10.30 - 11.00

przerwa kawowa

10.40 - 11.20

Sesja VIII – Plakatowa cz. II

ocena plakatów 10-18

11.00 - 12.20

Sesja IV cz. I

Terapia zajęciowa- biopsychospołeczne ogniwo rehabilitacji

11.00 - 12.20

Sesja III cz. II

Fizjoterapia - jako integralna składowa procesu leczenia

11.00 - 12.30

Warsztaty cz. III - kosmetologia

 

 

12.20 - 12.40

przerwa kawowa

12.40 - 14.00

Sesja V

Kosmetologia - zewnętrzne piękno, czy pozytywny stan ducha?

12.40 - 13.50

Sesja IV cz. II

Terapia zajęciowa- biopsychospołeczne ogniwo rehabilitacji

13.50 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00 - 17.00

Sesja VI Studencka

15.00 - 16.50

Sesja VII Varia

15.00 – 15.40

Sesja VIII Plakatowa cz. III

ocena plakatów 19-27

17.00 - 17.20

sala 2/8, bud. P4

 

Podsumowanie konferencji

Wyniki Sesji Plakatowej

Pożegnanie

 

 

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na cykliczną Konferencję Naukową: VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 roku.

            Wymiana myśli naukowej bieżącej edycji łączyć będzie trzy kierunki, realizując hasło:

FIZJOTERAPIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KOSMETOLOGIA – RAZEM CZY OSOBNO?,

dając szerokie możliwości upowszechniania nauki.

Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń wszystkich specjalistów z dziedziny nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.

Prace prezentowane będą w sesjach tematycznych w formie krótkich referatów i plakatów.

Każda z sesji poprzedzona będzie referatem wprowadzającym wygłoszonym przez specjalistę z danej dziedziny.

 

Tematyka sesji 

  * Fizjoterapia - jako integralna składowa procesu leczenia

 - Co nowego w krioterapii ?

 * Terapia zajęciowa - biopsychospołeczne ogniwo rehabilitacji

* Kosmetologia - zewnętrzne piękno czy pozytywny stan ducha?

* Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno?

(szczegółowe informacje na stronie www.awf.wroc.pl w zakładce Nauka/Konferencje)

Uprzejmie informuję, że dnia 7 czerwca 2013 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Zebranie było jednym z wydarzeń organizacyjnych VIII Międzynarodowych Dni Fizjoterapii.

Program zebrania obejmował:

 1. Kriogenika – stan obecny i perspektywy rozwoju
 2. Stan nauk o kulturze fizycznej i naukach medycznych w zakresie rehabilitacji w 2012 roku
 3. Informacje bieżące
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21 listopada 2012 roku.

     Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komitetu

Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

         

Dnia 21 listopada 2012 roku w  Sali Kolumnowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie-Bemowo, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.  

 

Program zebrania obejmował:

1. Powitanie członków Komitetu i prezentacja Wojskowej Akademii Technicznej

Rektor-Komendant

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

 

2. Jubileusz 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor Zofii Żukowskiej

 

3. Informacje na temat VIII konferencji „Aktywność fizyczna i społeczna ludzi trzeciego wieku” dedykowanej Pani Profesor Zofii Żukowskiej przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Akademii Olimpijskiej i Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej” (22-23 listopad 2012 r.)

prof. Jerzy Nowocień

 

4. Prezentacja monografii „Aktywność fizyczna i społeczna ludzi trzeciego wieku” związanej z wyżej wymienioną konferencją

doc. dr Krzysztof Zuchora

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Przyjęcie protokołu z zebrania 22 września 2012 roku.

 

                                                                Prof. dr hab. Marek Woźniewski

                Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

                                                      Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

 

 

foto. Mariola Godlewska

 

VIII Dolnośląskie Forum Integracyjne

„Sport i rekreacja bez barier”

pod Honorowym Patronatem

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Jarosława Dudy

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza

oraz

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

22 września 2012 r. (sobota), godz. 10:00 – 14:00

Wrocław, Aula Wydziału Fizjoterapii AWF (bud. P4), al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

 

 

PROGRAM FORUM

9:30 Rejestracja

10:00 Powitanie

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

10:10 Sport osób niepełnosprawnych – marzenia i wyzwania

Dr hab. Tomasz Tasiemski, prof. nadzw. – Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

10:30 Londyn 2012 – Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie dla wszystkich

Robin Barnett – JE Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce

11:00 Problemy sportu osób niepełnosprawnych

Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – Kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11:15 Kierunki rozwoju ruchu paraolimpijskiego na przykładzie Igrzysk Paraolimpijskich 2010 i 2012

Dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw. – Kierownik Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja sportu osób niepełnosprawnych w Polsce – kierunki integracji

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol – Kierowniku Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

11:45 Kibicując Mistrzowi Polski WKS Śląsk

Paweł Parus – Prezes Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych

12:00 Przerwa na kawę

12:30 Dyskusja

13:30 Podsumowanie dyskusji, rozmowy kuluarowe i pokazy sprzętu – a do tego „małe co nieco” serwowane przez Zespół Wrocławskiego ZAZ-u

 

Prowadzenie:

Sławomir Piechota – Poseł, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

Prof. dr hab. Marek Woźniewski – Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 Fotoreportaż znajduje się na stronie   http://www.awf.wroc.pl/pl/index

Stanowisko

Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk wyraża zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec lekceważenia przez władze państwowe, samorządowe i instytucje centralne ważnego obszaru życia i aktywności osób niepełnosprawnych jakim jest sport, który realizuje zadania kompleksowej rehabilitacji uwzględniając jej aspekt medyczny, społeczny i zawodowy.

Brak zainteresowania ośrodków i instytucji decyzyjnych sportem osób niepełnosprawnych przejawia się nie tylko niewystarczającym finansowaniem, ale przede wszystkim brakiem systemu organizacyjnego, czego konsekwencją jest między innymi niedostateczna opieka trenerska i medyczna oraz nie zawsze odpowiednie warunki treningowe, jak również odwoływanie zawodów sportowych, nawet rangi mistrzostw Polski.

Ostatnie Igrzyska Paraolimpijskie z całą ostrością obnażyły wszystkie słabości sportu osób niepełnosprawnych w Polsce, począwszy od całkowitego braku relacji z tych najważniejszych zawodów w mediach, na nieprawidłowej organizacji przygotowania do Paraolimpiady skończywszy.

Sport nie może być postrzegany wyłącznie jako dodatkowa działalność grupki osób niepełnosprawnych, ale powinien mieć charakter masowy , gdyż jest sposobem i modelem ich życia pozwalającym na uzyskanie całkowitej samodzielności i niezależności oraz pełnej integracji i adaptacji społecznej.   

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk apeluje do władz ustawodawczych i wykonawczych RP o nadanie sportowi osób niepełnosprawnych należnej mu rangi i wyeliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji tej ważnej dziedziny życia osób poszkodowanych przez los.

 

 

                                          Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

                                                                             Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Uprzejmie zapraszam na zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, które odbędzie się 22 września 2012 roku o godzinie 10.00 w sali nr 2/8 budynku P-4 Akademii Wychowania Fizycznego na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Program zebrania:

1. VIII Dolnośląskie Forum Integracyjne „Sport i rekreacja bez barier”

2. Informacja w sprawie nagród naukowych Komitetu

3. Sprawy różne i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z zebrania 23 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Panie i Panowie Profesorowie

Członkowie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN,

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk
o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2011 rok.

Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Adres do korespondencji:
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
Akademia Wychowania Fizycznego-Wydział Fizjoterapii.

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Regulamin przyznawania nagród naukowych Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

 1. Postanowienia ogólne

ü Nagrody naukowe Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk zwane dalej Nagrodami są corocznie przyznawanymi indywidualnymi i zespołowymi nagrodami za wyróżniające się osiągnięcia badawcze wyrażone publikacjami naukowymi w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji

ü Przyznawane są dwie nagrody w roku: jedna w kategorii indywidualnej i jedna w zespołowej

ü Nagrody przyznawane są za prace opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody

 

 1. Zgłaszanie wniosków o Nagrody

ü Wnioski zgłaszają członkowie Komitetu, rektorzy szkół wyższych i rady naukowe jednostek uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych

ü Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jednego kandydata do Nagrody w każdej kategorii

ü Wnioski o Nagrody nie mogą dotyczyć członków Komitetu

ü Wnioski o Nagrody należy składać do Komitetu do 30 czerwca roku w którym ma zostać przyznana Nagroda

 

 1. Dokumentacja wniosku

ü Zgłoszenie wniosku winno zawierać krótkie uzasadnienie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz poprawności metodologicznej wraz z dziełem będącym przedmiotem wniosku

ü W przypadku wniosku o nagrodę zespołową należy przedstawić procentowy udział poszczególnych autorów

 

 1. Tryb oceny wniosków

ü Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa

ü Komisję Konkursową w 5-osobowym składzie powołuje Komitet spośród swoich członków

ü Komisja Konkursowa wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji

ü Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym , ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz staranności i jakości metodologicznej

ü Komisja do 31 sierpnia rekomenduje w tajnym głosowaniu kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach

ü Ostateczne przyznanie nagród odbywa się w tajnym głosowaniu Komitetu po przedstawieniu wniosków Komisji wraz z ich uzasadnieniem

ü Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów za wnioskiem, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu

ü Nagrody są przyznane autorom, którzy uzyskają największą liczbę głosów

ü Komitet zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody

 

 1. Wysokość nagród

Ustala się następujące wysokości nagród:

ü W kategorii indywidualnej – nagroda w wysokości 3 tys.zł

ü W kategorii zespołowej – nagroda w wysokości 5 tys. zł

 

 1. Wręczenie nagród

ü Nagrody wręczane są przez przedstawiciela Wydziału V Nauk Medycznych PAN na uroczystym posiedzeniu Komitetu

Dnia 23 kwietnia 2012 roku odbyło się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Program zebrania obejmował:

 1. Wręczenie nagród naukowych Komitetu za 2010 rok
 2. Prezentacja nagrodzonych prac
 3. Stan nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji
 4. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Nagród
 5. Informacja w sprawie realizacji umowy wydawniczej z Wydawnictwem Lekarskim PZWL
 6. Dyskusja na planem pracy Komitetu w kadencji 2011-2014
 7. Sprawy osobowe
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Przyjęcie protokołu z zebrania 23 listopada 2011 roku

sekretarz Komitetu dr Ryszard Jasiński

Indywidualną nagrodę naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk w 2011 roku uzyskała dr Joanna Karolkiewicz za monografię pt.: Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna i wybrane wskaźniki metaboliczne u mężczyzn – wpływ wieloletniego treningu fizycznego opublikowaną w 2010 roku w wydawnictwie AWF w Poznaniu

Zespołową nagrodę naukową Komitetu w 2011 roku uzyskał zespół prof. dr hab. Janusz Błaszczyk i dr Renata Orawiec za pracę pt.: Assessment of postural control in patients with Parkinson’s disease: Sway ratio analysis opublikowaną w 2010 roku w czasopiśmie Human Movement Science.

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Stanowisko

Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej

Polskiej Akademii Nauk

 

 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektu ustawy o deregulacji zawodu trenera i instruktora sportu.

Specyfika zawodu trenera i instruktora sportu polega na ingerencji w organizm, psychikę oraz postawy społeczne i moralne człowieka, w tym także dzieci i młodzieży. Wymaga to rozległej i głębokiej wiedzy, między innymi anatomicznej, fizjologicznej i biomechanicznej, jak również znajomości mechanizmów oraz praw rządzących życiem społecznym, psychiką i zachowaniem człowieka, a więc w szczególności gruntownej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.

Zawód trenera jest zawodem pedagogicznym. Trener i instruktor jest nie tylko nauczycielem zmierzającym do tego, aby jego podopieczni opanowali określone umiejętności ruchowe, ale jest także wychowawcą. Połączenie nauczania z wychowaniem w kształceniu dzieci i młodzieży wymaga od trenera i instruktora wiedzy, odpowiednich umiejętności pedagogicznych oraz kompetencji społecznych, które można zdobyć jedynie poprzez gruntowne wykształcenie.

Brak tej specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji uzyskanych na poziomie studiów wyższych, co najmniej zawodowych będzie stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz postaw społecznych osób poddanych treningowi przez nieprzygotowanych do prowadzenia tego typu zajęć absolwentów szkół średnich. Wiedza tych osób niezbędna do wykonywania zawodu trenera i instruktora sportu będzie dalece niewystarczająca dla prawidłowego prowadzenia procesu treningowego i całkowitą – w tym prawną - odpowiedzialność za negatywne skutki deregulacji tych zawodów ponosić będzie ustawodawca.

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk nie jest przeciwny idei deregulacji, która w przypadku wielu zawodów jest wskazana i możliwa. Natomiast w realizacji tej idei należy kierować się pełną odpowiedzialnością oraz zdobytymi doświadczeniami i wynikami badań naukowych, zwłaszcza w tak delikatnej materii jaką jest zdrowie i rozwój psychofizyczny człowieka.

 

 

Przewodniczący

Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

wspólnie z

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

oraz

Komitetem Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W WIEKU STARSZYM
W BADANIACH NAUKOWYCH

która odbędzie się w AWF w Poznaniu w dniu 17 maja 2012 roku.

Celem konferencji jest przegląd najnowszych wyników badań naukowych, dyskusja, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w badaniach w obszarze wychowania fizycznego i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia aktywności fizycznej osób w wieku starszym. Program konferencji przewiduje wystąpienia zaproszonych wybitnych naukowców (sesje plenarne) oraz prezentacje ustne i plakatowe pozostałych uczestników konferencji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.twfia.awf.poznan.pl/konferencja.html

Sprawozdanie z działalności Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej

i Integracji Społecznej w 2011 roku.

I. Skład Komitetu w 2011 roku

W 2011 roku Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej działał w dwóch składach: do wyborów w składzie na kadencję 2007 – 2010 i nowym składzie na kadencję 2011 – 2014.

W skład Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej w kadencji 2007 – 2010 wchodziło 34 członków, w tym 32 pracowników szkół wyższych (akademii medycznych – 5, akademii wychowania fizycznego – 24, uniwersytetu – 1, wyższej szkoły zawodowej – 2), jeden pracownik instytutu PAN i jeden instytutu resortowego. 26 członków Komitetu posiadało tytuł naukowy profesora, 6 stopień naukowy doktora habilitowanego, a 2 stopień naukowy doktora. W 2011 roku z członkostwa w Komitecie zrezygnował prof. Maciej Demel ze względu na stan zdrowia.

We wrześniu 2011 roku zostały przeprowadzone wybory do Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej na kadencję 2011 – 2014. Wybory przeprowadziła komisja wyborcza wyłoniona spośród członków ustępującego Komitetu w składzie prof. M. Woźniewski – przewodniczący, prof. K. Klukowski, prof. A. Kwolek, dr R. Jasiński i dr K. Zuchora – członkowie.

W skład Komitetu w kadencji 2011-2014 zostało wybranych w wyborach powszechnych 27 członków, którzy są pracownikami szkół wyższych (akademii wychowania fizycznego – 23, uniwersytetu – 1, uniwersytetu medycznego -1, Wojskowej Akademii Technicznej – 1 i niepublicznej szkoły wyższej – 1). 17 członków Komitetu ma tytuł naukowy profesora (13 nauk o kulturze fizycznej, 4 nauk medycznych), a 10 stopień naukowy doktora habilitowanego (9 nauk o kulturze fizycznej i 1 nauk medycznych).

II. Działalność organizacyjna

II.1 Struktura Komitetu.

W strukturze Komitetu w kadencji 2007-2010 działały 4 komisje. Komitet w kadencji 2011 – 2014 nie powołał żadnej komisji.

II.2 Zebrania plenarne

W 2011 roku Komitet odbył trzy zebrania plenarne: 11 marca, 14 czerwca i 21 listopada. Dwa pierwsze zebrania przeprowadził Komitet wybrany na kadencję 2007-2010, natomiast zebranie 21 listopada było inauguracyjnym posiedzeniem Komitetu wybranego na kadencję 2011 – 2014, które zostało zwołane przez Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych prof. Jacka Zarembę.

Na zebraniu 11 marca 2011 roku, które odbyło się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawie uroczyście pożegnano prof. Macieja Demela, który zrezygnował z członkostwa w Komitecie ze względu na stan zdrowia, wysłuchano wykładu prof. Józefa Opary na temat „Alternatywy dla Evidence Based Medicine” oraz prof. Zenona Ważnego na temat „Przyczynek do dyskusji na temat struktury kultury fizycznej”. Komitet przyjął również sprawozdanie z działalności w kadencji 2007 – 2010 oraz plan działań w 2011 roku.

Na zebraniu Komitetu 14 czerwca 2011 roku, które odbyło się w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wysłuchano wykładu prof. Wandy Stryły na temat „Wkład Ośrodka Poznańskiego w rozwój rehabilitacji w Polsce” oraz przedstawiono sprawozdanie z zebrania plenarnego Wydziału Nauk Medycznych i Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Omówiono także procedurę wyborów do komitetów PAN w kadencji 2011-2014.

Na inauguracyjnym zebraniu Komitetu wybranego na kadencję 2011 – 2014, które odbyło się 21 listopada 2011 roku w Warszawie wybrano prezydium Komitetu, Komisję Nagród oraz kandydatów na członków uzupełniających skład Komitetu, którzy zostaną rekomendowani do zatwierdzenia plenarnemu zebraniu Wydziału V Nauk Medycznych. Poza tym podjęto uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej Komitetu nie powołując żadnej komisji.

Zebraniu zwołanym przez Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych prof. Jacka Zarembę przewodniczyła prof. Ewa Szczepańska-Sadowska członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

Przewodniczącym-elektem Komitetu w kadencji 2011 – 2014 został wybrany prof. Marek Woźniewski, a zastępcami przewodniczącego prof. Krzysztof Klukowski i dr hab. Jolanta Kujawa. Ponadto do prezydium Komitetu wybrano prof.. Edwarda Mleczkę, prof. Wiesława Osińskiego i dr hab. Jacka Lewandowskiego.

Na sekretarza Komitetu rekomendowano dr Ryszarda Jasińskiego, którego kandydatura zostanie poddana tajnemu głosowaniu na następnym posiedzeniu Komitetu.

Przewodniczącym Komisji Nagród został wybrany prof. Edward Mleczko, a członkami prof. Zofia Ignasiak, prof. Krzysztof Klukowski, dr hab. Jolanta Kujawa i prof. Wiesław Osiński.

W tajnych wyborach uzupełniono również skład Komitetu o trzech członków: prof. Józefa Oparę, prof. Andrzeja Pawłuckiego i prof. Stanisława Rudnickiego, których kandydatury zostały przedstawione do zatwierdzenia plenarnemu posiedzeniu Wydziału V Nauk Medycznych.

II.3 Posiedzenia Prezydium Komitetu

Zebrania komitetu poprzedzone były zebraniami prezydium. Dodatkowo zebrania prezydium nie w pełnym składzie odbywały się podczas konferencji i kongresów naukowych, w których uczestniczyli jego członkowie.

III. Działalność naukowa

III.1 Konferencje i działalność naukowa

III.1.1 Konferencje naukowe organizowane lub współorganizowane przez Komitet

W 2011 roku Komitet objął patronatem naukowym i był współorganizatorem:

 • XV Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”, który odbył się 17-19 listopada 2011 roku w Łodzi,
 • XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja kardiologiczna i prewencyjna chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji”, które odbyło się 16 – 17 września 2011 roku w Katowicach,
 • III Międzynarodowych Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i urazach ośrodkowego układu nerwowego”, które odbyły się 3-4 marca 2011 roku w Rzeszowie oraz
 • Konferencji Naukowej Wydawnictwa Lekarskiego PZWL „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego”, która odbyła się 4-5 listopada 2011 roku w Mirkach k/Olsztynka.

Na organizację III Międzynarodowych Dni Rehabilitacji Komitet uzyskał dofinansowanie MNiSzW w wysokości 5600 zł.

III.1.2 Inicjatywy Komitetu w działalności upowszechnieniowej i promującej naukę

Z okazji konferencji nad którymi patronat naukowy objął Komitet odbywały się konferencje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne poświęcone problematyce rehabilitacji w Polsce, w których uczestniczyli także członkowie Komitetu.

III.1.3 Inicjatywy Komitetu w sprawie oceny stanu dziedzin i dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet

Komitet przeprowadził ocenę stanu nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2011 rok, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Komitetu.

III.1.4 Opracowanie i wystąpienie do MNiSzW z wnioskami o programy badawcze zamawiane

W 2011 roku Komitet nie występował z wnioskami o programy badawcze zamawiane.

III.2 Działalność ekspercka, opinie i konsultacje

III.2.1 Ekspertyzy

W 2011 roku Komitet nie sporządzał żadnych ekspertyz.

III.2.2 Opinie, ekspertyzy, oceny, w tym raporty, memoriały, apele, rezolucje, opinie dot. standardów nauczania, programy, propozycje dot. kierunków studiów i dyscyplin naukowych. Opinie dot. nagród różnego szczebla, o kandydatach na członków korespondentów PAN, ocena czasopism, ocena projektów ustaw.

Komitet przyjął stanowisko w sprawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 5/2011 z dnia 10 lutego w sprawie określenia dyscyplin w ramach, których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych.

Wspólnie z Komitetem Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Komitetem Rozwoju Człowieka i Radą Programową ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży przyjęto stanowisko w sprawie dostosowania programów studiów na kierunku wychowanie fizyczne do wymagań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Komitet wydał także opinię w sprawie projektów programów zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i terapii niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, które miały być finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

W nowym składzie na kadencję 2011-2014 Komitet przyjął stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

IV. Prowadzenie strony internetowej Komitetu

W 2011 roku Komitet na bieżąco prowadził stronę internetową, na której umieszczane są najważniejsze informacje, stanowiska, uchwały i wydarzenia dotyczące prac Komitetu.

V. Działalność wydawnicza

Komitet nie prowadził działalności wydawniczej w 2011 roku. Natomiast w ramach umowy patronackiej z Wydawnictwem Lekarskim PZWL dotyczącej wydania cyklu podręczników dla studentów kierunku fizjoterapia ukazały się dotychczas Fizjoterapia w geriatrii (red. nauk. K. Wieczorkowska-Tobis, T. Kostka, A. Borowicz) i Fizjoterapia w psychiatrii (red. nauk. A. Florkowski).

W najbliższym czasie ukażą się Fizjoterapia w chirurgii (red. nauk. M. Woźniewski), Fizjoterapia w onkologii (red. nauk. M. Woźniewski) oraz Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie (red. nauk. D. Szukiewicz).

W opracowaniu redakcyjnym znajdują się natomiast Fizjoterapia w pediatrii (red. nauk. W. Kuliński, K. Zeman, T. Orlik) oraz Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii (red. nauk. A. Ronikier), a w recenzji Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (red. nauk. A. Kwolek).

W przypadku każdej z tych pozycji członkowie Komitetu byli redaktorami naukowymi, współautorami względnie recenzentami, a w każdym podręczniku jest umieszczona informacja o patronacie merytorycznym Komitetu.

VI. Aktywność międzynarodowa

W 2011 roku Komitet nie prowadził współpracy z organizacjami międzynarodowymi

Przewodniczący Komitetu prof Marek Woźniewski

Informację sporządził Marek Woźniewski, tel. (0-71) 347 35 22

 

 

Szanowna Pani Profesor,

Szanowny Panie Profesorze,

 

W bieżącym roku mija kadencja Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

W związku z powyższym przesyłamy kartę wyborczą z prośbą o udział w wyborach do Komitetu w kadencji 2011 – 2014.

Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (Zał. do Uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r.) Kandydatami do Komitetu mogą być profesorowie i doktorzy habilitowani reprezentujący nauki o kulturze fizycznej lub nauki medyczne w zakresie rehabilitacji.

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej jako organ doradczy korporacji najwybitniejszych uczonych w Polsce powinien być reprezentowany przez przedstawicieli naszego środowiska o największym dorobku naukowym oraz uznanym autorytecie i pozycji.

 

Z poważaniem

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komisji Wyborczej

pismo

odp

Wejście na stronę kongresu: http://www.polskarehabilitacja.pl/